ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


ΔημοσιεοΏ½θηκε σε ΦΕΚ ο νοΏ½μος Υπ' Αριθμ. 4504/2017 με τοΏ½τλο «Δια βοΏ½ου εκπαοΏ½δευση προσωπικοοΏ½ ΥπουργεοΏ½ου ΝαυτιλοΏ½ας και ΝησιωτικοΏ½ς ΠολιτικοΏ½ς, ενδυνοΏ½μωση της διαφοΏ½νειας και της αξιοκρατοΏ½ας σε θοΏ½ματα αρμοδιοΏ½τητας ΥπουργεοΏ½ου ΝαυτιλοΏ½ας και ΝησιωτικοΏ½ς ΠολιτικοΏ½ς, ενοΏ½σχυση της κοινωνικοΏ½ς συμμετοχοΏ½ς στην ακτοπλοοΏ½α, θοΏ½ματα πολιτικοοΏ½ προσωπικοοΏ½, συμπλοΏ½ρωση διατοΏ½ξεων για τα λιμενικοΏ½ οΏ½ργα και οΏ½λλες διατοΏ½ξεις».

ΣοΏ½μφωνα με το οΏ½ρθρο 85 του παροΏ½ντος νοΏ½μου θεσποΏ½ζεται ειδικοΏ½ τοΏ½λος υποΏ½ρ του ΔημοσοΏ½ου, με την ονομασοΏ½α «ΤοΏ½λος ΠλοοΏ½ων ΑναψυχοΏ½ς και ΗμεροΏ½πλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.), το οποοΏ½ο βαροΏ½νει:
α) τα πλοοΏ½α αναψυχοΏ½ς ιδιωτικοΏ½ και επαγγελματικοΏ½ και
β) τα επαγγελματικοΏ½ τουριστικοΏ½ ημεροΏ½πλοια.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβοΏ½λλεται για οΏ½λα τα εντοΏ½ς των ελληνικοΏ½ν χωρικοΏ½ν υδοΏ½των προαναφερθοΏ½ντα πλοοΏ½α αναψυχοΏ½ς και επαγγελματικοΏ½ τουριστικοΏ½ ημεροΏ½πλοια, ανεξοΏ½ρτητα αποΏ½ τη σημαοΏ½α τους.

ΑποΏ½ το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιροοΏ½νται τα παροπλισμοΏ½να οΏ½ κατεσχεμοΏ½να σκοΏ½φη, τα «ΠαραδοσιακοΏ½ πλοοΏ½α» κατοΏ½ την οΏ½ννοια της παραγροΏ½φου 2 και τα βρισκοΏ½μενα σε κατοΏ½σταση ακινησοΏ½ας, η οποοΏ½α πιστοποιεοΏ½ται αποΏ½ την αρμοΏ½δια ΛιμενικοΏ½ ΑρχοΏ½.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογοΏ½ζεται ανοΏ½ τροΏ½χον οΏ½τος οΏ½ τροΏ½χοντα μοΏ½να αποΏ½ την ημερομηνοΏ½α πληρωμοΏ½ς και καθοροΏ½ζεται ως εξοΏ½ς:
αα. για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους αποΏ½ επτοΏ½ (7) οΏ½ως οκτοΏ½ (8) μοΏ½τρα, σε δεκαοΏ½ξι(16) ευροΏ½ ανοΏ½ μοΏ½να,
ββ. για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των οκτοΏ½ (8) μοΏ½τρων οΏ½ως και δοΏ½κα (10) μοΏ½τρα, σε εοΏ½κοσι ποΏ½ντε (25) ευροΏ½ ανοΏ½ μοΏ½να
γγ. για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των δοΏ½κα (10) μοΏ½τρων και οΏ½ως και δοΏ½δεκα (12) μοΏ½τρα, σε τριοΏ½ντα τροΏ½α (33) ευροΏ½ ανοΏ½ μοΏ½να,
δδ. για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των δοΏ½δεκα (12) μοΏ½τρων, ανοΏ½ μοΏ½να οκτοΏ½ (8) ευροΏ½, ανοΏ½ μοΏ½τρο, υπολογιζοΏ½μενο αποΏ½ το προΏ½το μοΏ½τρο. Η χροΏ½ωση μειοΏ½νεται κατοΏ½ εοΏ½κοσι ποΏ½ντε τοις εκατοΏ½ (25%) για τα επαγγελματικοΏ½ πλοοΏ½α αναψυχοΏ½ς και τα επαγγελματικοΏ½ τουριστικοΏ½ ημεροΏ½πλοια, με την προοΏ½ποΏ½θεση της αποκλειστικοΏ½ς επαγγελματικοΏ½ς χροΏ½σης.

Με κοινοΏ½ αποΏ½φαση των ΥπουργοΏ½ν ΝαυτιλοΏ½ας και ΝησιωτικοΏ½ς ΠολιτικοΏ½ς και ΟικονομικοΏ½ν, εοΏ½ναι δυνατοΏ½ν να παροΏ½χεται περαιτοΏ½ρω μεοΏ½ωση μοΏ½χρι εοΏ½κοσι τοις εκατοΏ½ (20%), για τα σκοΏ½φη της περοΏ½πτωσης δδοΏ½, ανεξαρτοΏ½τως σημαοΏ½ας, εφοΏ½σον εισοΏ½ρχονται και παραμοΏ½νουν σε λιμοΏ½νες της ΕλληνικοΏ½ς ΕπικροΏ½τειας κατοΏ½ το τροΏ½χον ημερολογιακοΏ½ οΏ½τος. Με την ανωτοΏ½ρω κοινοΏ½ αποΏ½φαση, οροΏ½ζονται τα ειδικοΏ½ κριτοΏ½ρια, ο τροΏ½πος αποΏ½δειξοΏ½ς τους, για την παροχοΏ½ της οΏ½κπτωσης, καθοΏ½ς και κοΏ½θε οΏ½λλο σχετικοΏ½ θοΏ½μα για την εφαρμογοΏ½ της παροοΏ½σας παραγροΏ½φου.

Σε περοΏ½πτωση εφοΏ½παξ προπληρωμοΏ½ς του ΤΕ.Π.Α.Η. για χρονικοΏ½ διοΏ½στημα δοΏ½δεκα (12) μηνοΏ½ν (οΏ½να οΏ½τος) παροΏ½χεται οΏ½κπτωση δοΏ½κα τοις εκατοΏ½ (10%) στο οφειλοΏ½μενο ποσοΏ½. Η προπληρωμοΏ½ πραγματοποιεοΏ½ται εντοΏ½ς του ΔεκεμβροΏ½ου του προηγοοΏ½μενου οΏ½τους για το εποΏ½μενο οΏ½ εντοΏ½ς του ΙανουαροΏ½ου. Το ποσοστοΏ½ της παρεχοΏ½μενης οΏ½κπτωσης μπορεοΏ½ να αναπροσαρμοΏ½ζεται, με την κοινοΏ½ υπουργικοΏ½ αποΏ½φαση της παραγροΏ½φου 7 του παροΏ½ντος.

Για τον υπολογισμοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβοΏ½νεται υποΏ½ψη το ολικοΏ½ μοΏ½κος του σκοΏ½φους, το οποοΏ½ο αναγροΏ½φεται στο οΏ½γγραφο εθνικοΏ½τητας οΏ½ στο πιστοποιητικοΏ½ αξιοπλοοΏ½ας οΏ½ στο πιστοποιητικοΏ½ καταμοΏ½τρησης οΏ½ στην οΏ½δεια εκτοΏ½λεσης πλοΏ½ων.

Η πληρωμοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η. διενεργεοΏ½ται με κωδικοΏ½ πληρωμοΏ½ς που εκδοΏ½δεται ηλεκτρονικοΏ½ ανοΏ½ μοΏ½να και για κοΏ½θε τροΏ½χοντα μοΏ½να που τα σκοΏ½φη προτοΏ½θενται να παραμεοΏ½νουν στην ΕλληνικοΏ½ ΕπικροΏ½τεια οΏ½ εφοΏ½παξ για το τροΏ½χον οΏ½τος και για μοΏ½χρι δοΏ½δεκα (12) μοΏ½νες. ΕναλλακτικοΏ½, εφοΏ½σον δεν εοΏ½ναι δυνατοΏ½ η οΏ½κδοση ΚωδικοοΏ½ ΠληρωμοΏ½ς ηλεκτρονικοΏ½, η πληρωμοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η. μπορεοΏ½ να πραγματοποιηθεοΏ½ σε οποιαδοΏ½ποτε Δ.Ο.Υ. οΏ½ ΛιμενικοΏ½ ΑρχοΏ½, οΏ½ στην ΤελωνειακοΏ½ ΑρχοΏ½, στην περοΏ½πτωση πλοοΏ½ων αναψυχοΏ½ς υποΏ½ σημαοΏ½α χοΏ½ρας εκτοΏ½ς ΕυρωπαοΏ½κοΏ½ς οΏ½νωσης, οποΏ½τε η τελωνειακοΏ½ αρχοΏ½ εκδοΏ½δει και το δελτοΏ½ο κοΏ½νησης (transitlog).

e-forologia

wholesale inkjet photo paper cheap inkjet paper 32 lb inkjet paper

Schuh students discount New Look next day delivery a 10% discount of M&S Dominos promotional code


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
15JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 19 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 07:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 11:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ WORLD CUP MIAMI
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ WORLD CUP MIAMI
12JAN
οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ 2018. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ & οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ & οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
08JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
03JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 U17 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09DEC
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ optimist οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017 Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
16NOV
O οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OPTIMIST (οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ – οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ – οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½) Περισσότερα