ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


wholesale inkjet paper wholesale inkjet photo paper cheap inkjet paper cheap inkjet photo paper

Με νοΏ½α ροΏ½θμιση που προβλοΏ½πει το νομοσχοΏ½διο του υπουργεοΏ½ου ΝαυτιλοΏ½ας που τοΏ½θηκε σε διαβοοΏ½λευση εισοΏ½γονται αλλαγοΏ½ς στο «ΤοΏ½λος παραμονοΏ½ς και πλοΏ½ων πλοοΏ½ων αναψυχοΏ½ς και μικροΏ½ν σκαφοΏ½ν» οΏ½στε το επιβαλλοΏ½μενο στα εν λοΏ½γω πλοοΏ½α τοΏ½λος υποΏ½ρ του ΔημοσοΏ½ου, να εοΏ½ναι ορθολογικοΏ½τερο, δικαιοΏ½τερο και συμβατοΏ½ προς τους κανοΏ½νες του διεθνοοΏ½ς ΔικαοΏ½ου.

ΣυγκεκριμοΏ½να σοΏ½μφωνα με τις νοΏ½ες διατοΏ½ξεις το ειδικοΏ½ τοΏ½λος υποΏ½ρ του ΔημοσοΏ½ου με την ονομασοΏ½α «ΤοΏ½λος ΠλοοΏ½ων ΑναψυχοΏ½ς και ΗμεροΏ½πλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.) θα βαροΏ½νει τα πλοοΏ½α αναψυχοΏ½ς ιδιωτικοΏ½ και επαγγελματικοΏ½ και τα επαγγελματικοΏ½ τουριστικοΏ½ ημεροΏ½πλοια.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβοΏ½λλεται για οΏ½λα τα εντοΏ½ς των ελληνικοΏ½ν χωρικοΏ½ν υδοΏ½των προαναφερθοΏ½ντα πλοοΏ½α αναψυχοΏ½ς και επαγγελματικοΏ½ τουριστικοΏ½ ημεροΏ½πλοια, ανεξοΏ½ρτητα αποΏ½ τη σημαοΏ½α τους.

ΑποΏ½ το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιροοΏ½νται τα παροπλισμοΏ½να οΏ½ κατασχεμοΏ½να σκοΏ½φη.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογοΏ½ζεται ανοΏ½ τροΏ½χον οΏ½τος η τροΏ½χοντα μοΏ½να αποΏ½ την ημερομηνοΏ½α πληρωμοΏ½ς και καθοροΏ½ζεται ως εξοΏ½ς
- Για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους αποΏ½ (7) επτοΏ½ οΏ½ως (8) μοΏ½τρα σε δεκαοΏ½ξι (16) ανοΏ½ μοΏ½να.
- Για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των οκτοΏ½ (8) μοΏ½τρων οΏ½ως και δοΏ½κα (10) μοΏ½τρα, σε εοΏ½κοσι ποΏ½ντε (25) ευροΏ½ ανοΏ½ μοΏ½να.
- Για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των δοΏ½κα (10) μοΏ½τρων και οΏ½ως και δοΏ½δεκα (12) μοΏ½τρα σε τριοΏ½ντα τροΏ½α (33) ευροΏ½ ανοΏ½ μοΏ½να.
- Για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των (12) μοΏ½τρων ανοΏ½ μοΏ½να οκτοΏ½ (8) ευροΏ½ ανοΏ½ μοΏ½τρο, υπολογιζοΏ½μενο αποΏ½ το προΏ½το μοΏ½τρο. Η χροΏ½ωση μειοΏ½νεται κατοΏ½ εοΏ½κοσι τοις εκατοΏ½ (20%) για τα επαγγελματικοΏ½ πλοοΏ½α αναψυχοΏ½ς και τα επαγγελματικοΏ½ τουριστικοΏ½ ημεροΏ½πλοια με την προοΏ½ποΏ½θεση της αποκλειστικοΏ½ς επαγγελματικοΏ½ς χροΏ½σης.

ΣοΏ½μφωνα με τις νοΏ½ες διατοΏ½ξεις θα παροΏ½χεται περαιτοΏ½ρω μεοΏ½ωση μοΏ½χρι 20%, για τα σκοΏ½φη ανω των 12μοΏ½τρων εφοΏ½σον εισοΏ½ρχονται και παραμοΏ½νουν σε λιμοΏ½νες κρατοΏ½ν – μελοΏ½ν της ΕυρωπαοΏ½κοΏ½ς οΏ½νωσης κατοΏ½ το τροΏ½χον ημερολογιακοΏ½ οΏ½τος.

Σε περοΏ½πτωση εφοΏ½παξ προπληρωμοΏ½ς του ΤΕ.Π.Α.Η. για χρονικοΏ½ διοΏ½στημα 12 μηνοΏ½ν (οΏ½να οΏ½τος) παροΏ½χεται οΏ½κπτωση δοΏ½κα τοις εκατοΏ½ (10%) στο οφειλοΏ½μενο ποσοΏ½. Η προπληρωμοΏ½ πραγματοποιεοΏ½ται εντοΏ½ς του ΔεκεμβροΏ½ου του προηγοοΏ½μενου οΏ½τους για το εποΏ½μενο οΏ½ εντοΏ½ς του ΙανουαροΏ½ου. Το ποσοστοΏ½ της παρεχοΏ½μενης οΏ½κπτωσης μπορεοΏ½ να αναπροσαρμοΏ½ζεται με την ΚοινοΏ½ ΥπουργικοΏ½ ΑποΏ½φαση της παραγροΏ½φου 6 του παροΏ½ντος.

Για τον υπολογισμοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβοΏ½νεται υποΏ½ψη το ολικοΏ½ μοΏ½κος του σκοΏ½φους, το οποοΏ½ο αναγροΏ½φεται στο οΏ½γγραφο εθνικοΏ½τητας οΏ½ στο πιστοποιητικοΏ½ αξιοπλοοΏ½ας οΏ½ στο πιστοποιητικοΏ½ καταμοΏ½τρησης οΏ½ στην οΏ½δεια εκτοΏ½λεσης πλοΏ½ων.

Η πληρωμοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η. διενεργεοΏ½ται με κωδικοΏ½ πληρωμοΏ½ς που εκδοΏ½δεται ηλεκτρονικοΏ½ ανοΏ½ μοΏ½να και για κοΏ½θε τροΏ½χοντα μοΏ½να που τα σκοΏ½φη προτοΏ½θενται να παραμεοΏ½νουν στην ΕλληνικοΏ½ ΕπικροΏ½τεια οΏ½ εφοΏ½παξ για το τροΏ½χον οΏ½τος και για μοΏ½χρι δοΏ½δεκα (12) μοΏ½νες. ΕναλλακτικοΏ½, εφοΏ½σον δεν εοΏ½ναι δυνατοΏ½ η οΏ½κδοση ΚωδικοοΏ½ ΠληρωμοΏ½ς ηλεκτρονικοΏ½, η πληρωμοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η. μπορεοΏ½ να πραγματοποιηθεοΏ½ σε οποιαδοΏ½ποτε Δ.Ο.Υ. οΏ½ ΛιμενικοΏ½ ΑρχοΏ½, οΏ½ στην ΤελωνειακοΏ½ ΑρχοΏ½ στην περοΏ½πτωση πλοοΏ½ων αναψυχοΏ½ς υποΏ½ σημαοΏ½α χοΏ½ρας εκτοΏ½ς ΕΕ, οποΏ½τε η τελωνειακοΏ½ αρχοΏ½ εκδοΏ½δει και το δελτοΏ½ο κοΏ½νησης (transitlog).

Η αποΏ½δειξη καταβολοΏ½ς του ΤΕ.Π.Α.Η. φυλοΏ½σσεται μαζοΏ½ με τα ναυτιλιακοΏ½ οΏ½γγραφα του σκοΏ½φους και επιδεικνοΏ½εται στις ΛιμενικοΏ½ς, ΤελωνειακοΏ½ς, ΦορολογικοΏ½ς ΑρχοΏ½ς, οΏ½ποτε ζητηθεοΏ½.

ΕοΏ½ν αποΏ½ ΛιμενικοΏ½, ΦορολογικοΏ½, οΏ½ ΤελωνειακοΏ½ ΑρχοΏ½ διαπιστωθεοΏ½ οΏ½τι δεν οΏ½χει καταβληθεοΏ½ το ΤΕ.Π.Α.Η., απαγορεοΏ½εται ο αποΏ½πλους του σκοΏ½φους μοΏ½χρι την πληρωμοΏ½ του.

Για τη μη καταβολοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η. εποΏ½ πλοΏ½ον της πληρωμοΏ½ς του τοΏ½λους, επιβοΏ½λλεται αποΏ½ την AρχοΏ½ που τη διαπιστοΏ½νει και προΏ½στιμο ως εξοΏ½ς:
- Για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των επτοΏ½ (7) μοΏ½τρων οΏ½ως και οκτοΏ½ (8) μοΏ½τρα, εκατοΏ½ν ενενοΏ½ντα (190) ευροΏ½.
- Για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των οκτοΏ½ (8) μοΏ½τρων και οΏ½ως και δοΏ½κα (10) μοΏ½τρα, τριακοΏ½σια (300) ευροΏ½.
- Για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των δοΏ½κα (10) μοΏ½τρων και οΏ½ως και δοΏ½δεκα (12) μοΏ½τρα, τετρακοΏ½σια (400) ευροΏ½.
- Για τα ολικοοΏ½ μοΏ½κους οΏ½νω των δοΏ½δεκα (12) μοΏ½τρων, χοΏ½λια εκατοΏ½ (1100) ευροΏ½.

ΤυχοΏ½ν αναχοΏ½ρηση του σκοΏ½φους αποΏ½ την ΕλληνικοΏ½ ΕπικροΏ½τεια για οποιονδοΏ½ποτε λοΏ½γο, οποτεδοΏ½ποτε πριν αποΏ½ τη λοΏ½ξη της ισχοΏ½ος του ΤΕ.Π.Α.Η. δεν γεννοΏ½ την υποχροΏ½ωση επιστροφοΏ½ς οποιουδοΏ½ποτε ποσοοΏ½ αποΏ½ το ΔημοΏ½σιο.

Σε περοΏ½πτωση επανεισοΏ½δου του σκοΏ½φους στην ΕλληνικοΏ½ ΕπικροΏ½τεια, ενοΏ½σω ισχοΏ½ει το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υποΏ½ρχει απαοΏ½τηση εκ νοΏ½ου καταβολοΏ½ς του για το χρονικοΏ½ διοΏ½στημα μοΏ½χρι τη λοΏ½ξη της ισχοΏ½ος του.

ΥποΏ½χρεος σε καταβολοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η. εοΏ½ναι: α) ο πλοιοκτοΏ½της οΏ½ ο εφοπλιστοΏ½ς του επαγγελματικοοΏ½ πλοοΏ½ου αναψυχοΏ½ς οΏ½ του επαγγελματικοοΏ½ τουριστικοοΏ½ ημεροΏ½πλοιου οΏ½ ο νοΏ½μιμος εκπροΏ½σωπος του, β) ο πλοιοκτοΏ½της οΏ½ ο κοΏ½τοχος οΏ½ ο χροΏ½στης του ιδιωτικοοΏ½ πλοοΏ½ου αναψυχοΏ½ς. Οι ως οΏ½νω ευθοΏ½νονται αλληλεγγοΏ½ως και εις ολοΏ½κληρον οΏ½καστος για την πληρωμοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η.

Με αποΏ½φαση των ΥπουργοΏ½ν ΟικονομικοΏ½ν και ΝαυτιλοΏ½ας και ΝησιωτικοΏ½ς ΠολιτικοΏ½ς οροΏ½ζεται ο τροΏ½πος, η διαδικασοΏ½α και ο χροΏ½νος αποΏ½δοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., η διαδικασοΏ½α και οι αρχοΏ½ς ελοΏ½γχου καταβολοΏ½ς του, ο τοΏ½πος και το περιεχοΏ½μενο των προΏ½ξεων βεβαοΏ½ωσης της οφειλοΏ½ς αποΏ½ τη μη καταβολοΏ½ του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστοΏ½μου, τα οΏ½ργανα που τις εκδοΏ½δουν, τα οΏ½ργανα και η διαδικασοΏ½α απαγοΏ½ρευσης αποΏ½πλου και οΏ½ρσης αυτοΏ½ς καθοΏ½ς και κοΏ½θε σχετικοΏ½ λεπτομοΏ½ρεια για την εφαρμογοΏ½ των διατοΏ½ξεων.

Του ΑντωνοΏ½πουλου ΓιοΏ½ργου

 

Schuh. Co. UK offers New Look sale Marks and Spencer discount codes Bset Voucher Codes 2018οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
15JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 19 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 07:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 11:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ WORLD CUP MIAMI
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ WORLD CUP MIAMI
12JAN
οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ 2018. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ & οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ & οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
08JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
03JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 U17 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09DEC
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ optimist οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017 Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
01DEC
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½' οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. 4504/2017 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα