ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


wholesale inkjet paper wholesale inkjet photo paper cheap inkjet paper cheap inkjet photo paper

Ο ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ς οΏ½μιλος ΠειραιοΏ½ς εδοΏ½ και 80 χροΏ½νια οΏ½χει σαν σκοποΏ½ του “τη διοΏ½δοση και εκλαοΏ½κευση της ιστιοπλοοΏ½ας και των ναυτικοΏ½ν αγωνισμοΏ½των, την υποστοΏ½ριξη των ναυταθλητικοΏ½ν ιδεωδοΏ½ν, την πραγματοποοΏ½ηση ΝαυταθλητικοΏ½ν εκδηλοΏ½σεων, τη συστηματικοΏ½ οΏ½θληση και αξιοποοΏ½ηση των δυνατοτοΏ½των των αθλοοΏ½μενων μελοΏ½ν για την αθλητικοΏ½ εποΏ½δοση και διοΏ½κριση, αλλοΏ½ και την καλλιοΏ½ργεια σεβασμοοΏ½ και αγοΏ½πης προς το θαλοΏ½σσιο περιβοΏ½λλον”.

Με αυτοοΏ½ς του σκοποοΏ½ς και τις αξοΏ½ες οι ΔιοικοΏ½σεις του ΟμοΏ½λου κατοΏ½φεραν στην θητεοΏ½α τους να βγοΏ½λουν ΠρωταθλητοΏ½ς ΕλλοΏ½δος, ΕυροΏ½πης, ΠαγκοΏ½σμιους ΠρωταθλητοΏ½ς, 8 ΟλυμπιονοΏ½κες και 1 ΠαραολυμπιονοΏ½κη, που μοΏ½χρι σοΏ½μερα προΏ½σφεραν στην ΕλλοΏ½δα, αμοΏ½τρητα ΠανελλοΏ½νια, ΕυρωπαοΏ½κοΏ½, ΠρωταθλοΏ½ματα, πολλοΏ½ ΠαγκοΏ½σμια, ΟλυμπιακοΏ½ μετοΏ½λλια και διακροΏ½σεις.

Η συμμετοχοΏ½ της αθλοΏ½τριας μας ΒασιλεοΏ½ας ΚαραχοΏ½λιου εοΏ½ναι σχεδοΏ½ν σοΏ½γουρη στους εποΏ½μενους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του ΤΟΚΥΟ2020 και μοΏ½λιστα με μεγοΏ½λες ελποΏ½δες μεταλλοΏ½ου, αφοοΏ½ οΏ½δη οΏ½χει κατακτοΏ½σει στην καριοΏ½ρα της ΠαγκοΏ½σμια και ΕυρωπαοΏ½κοΏ½ πρωταθλοΏ½ματα.

Ποιος λοιποΏ½ν εοΏ½ναι ο πραγματικοΏ½ς λοΏ½γος της επαπειλοοΏ½μενης τιμωροΏ½ας της;

Η ζημιοΏ½ που θα γοΏ½νει στο οΏ½θλημα θα εοΏ½ναι τεροΏ½στια.
Θα προΏ½κειται για κατοΏ½φωρη αδικοΏ½α εις βοΏ½ρος μοΏ½ας αθλοΏ½τριας 20 ετοΏ½ν, η οποοΏ½α προσπαθεοΏ½ εδοΏ½ και οΏ½να χροΏ½νο να δοΏ½νει τον καλοΏ½τερο της εαυτοΏ½, με οΏ½ξοδα αποκλειστικοΏ½ και μοΏ½νον της οικογοΏ½νειοΏ½ς της, χωροΏ½ς να επιβαροΏ½νει το ΕλληνικοΏ½ ΔημοΏ½σιο.

Το οΏ½θλημοΏ½ μας χρειοΏ½ζεται δουλειοΏ½, αγοΏ½πη, συμπαροΏ½σταση και ενοΏ½τητα.
ΕιδικοΏ½ σε μια εποχοΏ½, που παροΏ½ την οικονομικοΏ½ καταστροφοΏ½ της χοΏ½ρας οΏ½χουμε αθλητοΏ½ς που σηκοΏ½νουν την σημαοΏ½α μας ψηλοΏ½ και μαθαοΏ½νουν σε οΏ½λο τον κοΏ½σμο τον εθνικοΏ½ μας οΏ½μνο.

ΕλποΏ½ζουμε, πως δεν θα υποΏ½ρξει καμοΏ½α οΏ½δικη συμπεριφοροΏ½ εις βοΏ½ρος της αθλοΏ½τριας μας, που το μοΏ½νο της "παροΏ½πτωμα" οΏ½ταν να δεχτεοΏ½ την ευγενικοΏ½ χορηγοΏ½α ιδιωτικοΏ½ς εταιροΏ½ας για τα οΏ½ξοδα της προετοιμασοΏ½ας της.

Εν οΏ½τει 2017 δε νοεοΏ½ται, για ασοΏ½μαντα οΏ½ ανοΏ½παρκτα παραπτοΏ½ματα, μοΏ½α αποΏ½ τις κορυφαοΏ½ες αθλοΏ½τριες στην ΙστιοπλοοΏ½α με ελποΏ½δα ενοΏ½ς ΟλυμπιακοοΏ½ μεταλλοΏ½ου να απειλεοΏ½ται με αποκλεισμοΏ½ … διοΏ½τι δε συνεμορφοΏ½θην προς τας υποδεοΏ½ξεις.
EοΏ½ναι, τουλοΏ½χιστον, προσβλητικοΏ½ για την αθλοΏ½τρια, το οΏ½θλημα και την χοΏ½ρα μας, να υπονοοοΏ½ν κοΏ½ποιοι οΏ½τι θα την διευκολοΏ½νουν να αλλοΏ½ξει ιθαγοΏ½νεια.

Οι υπεοΏ½θυνοι γνωροΏ½ζουν πολοΏ½ καλοΏ½ οΏ½τι η ΒασιλεοΏ½α ΚαραχοΏ½λιου δεν καρποΏ½θηκε κανοΏ½να προνοΏ½μιο ως μοΏ½λος της ΕθνικοΏ½ς ΟμοΏ½δας (του οποοΏ½ου και μοΏ½νο θα μποροοΏ½σε να αποστερηθεοΏ½ στην περοΏ½πτωση που εοΏ½χε διαπροΏ½ξει παραπτοΏ½ματα, σοΏ½μφωνα με τον κανονισμοΏ½ ΕθνικοΏ½ν ΟμοΏ½δων) αλλοΏ½ αποκλειστικοΏ½ με δικοΏ½ της καθημερινοΏ½ εποΏ½πονη προποΏ½νηση στο εξωτερικοΏ½, συμμετοχοΏ½ σε μεγοΏ½λες διοργανοΏ½σεις με δικοΏ½ της οΏ½ξοδα, η οποοΏ½α μοΏ½σα σε οΏ½λα αυτοΏ½ κατοΏ½φερε να φτοΏ½σει στην 3η θοΏ½ση της ΠαγκοΏ½σμιας ΚατοΏ½ταξης, τιμοΏ½ντας οΏ½τσι την ΕλληνικοΏ½ ιστιοπλοοΏ½α και την πατροΏ½δα μας.

Η οΏ½δια εξοΏ½λλου οΏ½χει ξεκαθαροΏ½σει σε ανακοοΏ½νωσοΏ½ της οΏ½τι "μοΏ½χρις τελευταοΏ½ας ρανοΏ½δας θα εξακολουθοΏ½ να εοΏ½μαι ΕλληνοΏ½δα και θα εξαντλοΏ½σω κοΏ½θε προσποΏ½θεια να τιμοΏ½σω την πατροΏ½δα μου, αντιστεκοΏ½μενη με κοΏ½θε μοΏ½σο και τροΏ½πο, που ο νοΏ½μος μου χορηγεοΏ½, σε οποιαδοΏ½ποτε ενοΏ½ργεια αντιτοΏ½θεται σε αυτοΏ½".

Το οΏ½θλημα δεν μπορεοΏ½ να προοδεοΏ½σει με διωγμοοΏ½ς και ακατανοΏ½ητες συμπεριφοροΏ½ς.  

Ο ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ς οΏ½μιλος ΠειραιοΏ½ς με τα 80 χροΏ½νια ιστοροΏ½ας του, στοΏ½ριζε και θα στηροΏ½ζει οΏ½λους τους οΏ½λληνες αθλητοΏ½ς, οΏ½ξω αποΏ½ κοΏ½θε πολιτικοΏ½ς, στην προσποΏ½θεια τους για την κατοΏ½κτηση ΟλυμπιακοΏ½ν μεταλλοΏ½ων, κοΏ½τι το οποοΏ½ο ξοΏ½ρει πολοΏ½ καλοΏ½ να κοΏ½νει.

New Look coupons Marks and Spencer codes Domino's coupon code promotional codes and offers 2018οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
15JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 19 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 07:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 11:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ WORLD CUP MIAMI
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ WORLD CUP MIAMI
12JAN
οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ 2018. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ & οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ & οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
08JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
03JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 U17 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09DEC
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ optimist οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017 Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
01DEC
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½' οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. 4504/2017 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα